Breaking News
Loading...

Pray Like a Child

Wednesday, June 05, 2013With the Lord

Much time with God alone
is the secret of
knowing Him
and being influence
by Him.

How much time
you're alone with God?


MAN of PRAYER

No man can do great
and enduring work for God
who is not a man of prayer,
and no man
can be a man of prayer
who does not give
much time
to PRAY. .
Mark 10:14-15
14 But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.
Datapuwa't nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya, at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata; huwag ninyo silang pagbawalan: sapagka't sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Dios.
15 Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein.
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sinomang hindi tumanggap ng kaharian ng Dios na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anomang paraan.

0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer